Трактор Craftsman 20380

Купить Трактор Craftsman 20380 в Краснодаре

11,2 ëèòðîâûé òîïëèâíûé áàê, 8êì/÷àñ- ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü , ìàñëÿíûé ôèëüòð;âûñîòà êîøåíèÿ- 6 ïîçèöèé